Disclaimer voor www.wilmink-performance.com 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.wilmink-performance.comzoals deze beschikbaar is gesteld door Wilmink Group. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Intellectueel eigendom  

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wilmink Group is het niet toegestaan tekstfotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Wilmink Group. 

Geen garantie op juistheid  

Indien van toepassing:  

Voor de prijzen die op onze website staangeldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzenFouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefoutenvormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wilmink Group te mogen claimen of te veronderstellen. 

Wilmink Group streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheidWij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigente verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medelingWilmink Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen  

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.wilmink-performance.com op deze pagina.